TELAKOINTIOHJE

Kausi
Telakointikausi on 15.9. - 10.6.
Telakointi-ilmoitus on oltava ehdottomasti kerholla/telakkamestareilla 31.08 mennessä.
 
Yleistä
Telakointialueella on ”taukotilakoppi” telakoitsijoiden virkistyskäyttöön, eväiden nauttiminen, kahvin keitto jne.
Jokainen tilaa käyttävä on vastuussa omalta osaltaan tilan kunnosta ja siisteydestä, tilan käyttöä valvotaan säännöllisesti.
Kopissa ei saa säilyttää mitään ylimääräistä tavaraa, kaikki ylimääräinen poistetaan tilasta.
Huolehdithan että ovi tulee kiinni/lukkoon kun poistut tilasta!
Tupakointi tilassa on ehdottomasti kielletty.
Telakointialueella on tallentava videovalvonta sekä aluehälytys käytössä.
Telakointi
Veneen tuomisesta telakalle ilmoitetaan etukäteen Telakointi-ilmoituksella, joka toimitetaan
kerholle viimeistään ilmoituksessa mainittuna päivänä. Veneet nostetaan ylös kerhon järjestäminä nostopäivinä. Nostoon muuna aikana on hankittava telakkamestarilta lupa ja portin avausmaksu 10€ per vene maksetaan telakkamestarille. Telakkamestari määrää veneen paikan - myös silloin, kun jäsen haluaa sijoittaa veneensä muualle kuin vakiintuneelle paikalleen.

Veneteline
Venetelineen on oltava niin tukeva, että vene ei missään tapauksessa kaadu. Telakkamestari voi kieltää huonon venetelineen käytön.

Vakuutus
Telakalle tuotavalla veneellä on oltava venevakuutus, joka on voimassa myös telakointiaikana.

Mitat
Veneelle varataan tilaa vähintään leveys +50 cm ja veneen pituus +50 cm. Talvikatosta käytettäessä se saa ylittää veneen sekä pituus- että leveyssuunnassa 30 cm.

Maksut
Telakointimaksu peritään pääsääntöisesti veneen suurimpien ulkomittojen perusteella. Jos talvikatosta käytetään maksu peritään veneen mitat ylittävän talvikatoksen suurimpien ulkomittojen mukaan. Jos venettä säilytetään trailerilla ja trailerin mitat osittain tai kokonaan ylittävät veneen mitat peritään maksu yhdistelmän suurimpien mittojen perusteella. Maksu on suoritettava viimeistään kaksi viikkoa noston jälkeen. Jos telakoinnista ei ole ilmoitettu kohdan "Telakointi" mukaisesti etukäteen tai maksuun vaikuttavat mitat on ilmoitettu virheellisesti, voidaan maksu periä kaksinkertaisena.

Venepressun kiinnitys
Venepressu on sidottava venepukkiin tai siihen kiinnitettyyn rimaan. Pressuun kiinnitetyssä narussa vapaasti roikkuvia esineitä, jotka kokonsa tai kovuutensa takia voivat tuulessa heiluessaan vahingoittaa viereistä venettä ei saa käyttää pressun kiinnittämiseen ja kiristämiseen.

Ympäristö
Telakka-alueella on noudatettava virallisia ympäristönsuojeluohjeita. (Katso kohdat: Ongelmajätteet, Veneen
pesu, sekä Maalaus ja pohjamaalin poisto.)

Ongelmajätteet
Veneilijän on itse toimitettava ongelmajätteet virallisiin jätekeräyspisteisiin. Ongelmajätteitä ovat esimerkiksi jäteöljyt ja öljyiset vedet, jäähdytysvedet ja muut jätenesteet, maalit, kestopuu sekä käytöstä poistetut akut, paristot ja lamput. Myös paperi- ja kangasperäiset materiaalit ovat ongelmajätettä, jos niihin on imeytetty ongelmajätettä.

Veneen pesu
Vene voidaan pestä pelkällä vedellä tai muilla kuin liuotinta sisältävillä pesuaineilla (esim. mäntysuopa, Tolu). Pesu liuotinta sisältävillä pesuaineilla on kielletty, koska alueella ei ole tarkoitusta varten rakennettua pesupaikkaa, josta jätevesi johdetaan öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Painepesusta ei saa aiheutua vahinkoa tai haittaa muille veneille.

Maalaus ja pohjamaalin poisto
Maalauksen yhteydessä suoritettava pohjamaalin poisto on suoritettava tiiviillä alustalla, joka estää ympäristölle haitallisten maalijätteiden pääsyn maaperään ja joilta maalijäte voidaan kerätä mahdollisimman tarkoin talteen. Vesihiekkapuhallus ei ole sallittu. Pohjaa puhdistettaessa ja venettä maalattaessa on huolehdittava siitä, ettei maali-, hionta- eikä hiekkapölystä aiheudu haittaa tai vahinkoa muille veneille. Ruiskumaalauksesta on sovittava erikseen telakkamestarin kanssa.

Sähkö ja remontit
Telakointikauden aikana sähköt pidetään päällä akkujen latausta ja lyhytaikaisia korjaus- ja huoltotöitä varten.

Lataukseen saa käyttää vain automaattista (elektronista) laturia, joka latauksen päätteeksi laskee latausjännitteen matalaksi ylläpitojännitteeksi.

Lisäksi on käytettävä vikavirtasuojaa. Sähköpistorasioihin saa kytkeä vain virallisesti ulkokäyttöön hyväksyttyjä laitteita.

Suurempia korjaus- ja huoltotöitä ja niihin liittyvää sähkönkäyttöä sekä lämmitystä varten on saatava telakkamestarin lupa.

Sähkön käytöstä on maksettava tällöin erillinen kuukausimaksu, hinnat löytyvät hinnastosta.

Mikäli telakkamestarit havaitsevat luvatonta lämmitystä yms. kohtuutonta sähkönkulutusta omaavaa toimintaa,  voidaan ko. veneen omistajaa muistaa kaksinkertaisella sähkölaskulla.

Palonarat aineet
Palavien nesteiden käytössä on noudatettava niistä annettuja virallisia määräyksiä. Avotulen teko on kielletty. Telakoiduissa veneissä ei saa säilyttää tulenarkoja tai helposti syttyviä aineita kiinteässä säiliössä olevaa polttoainetta lukuun ottamatta.

Järjestys
Kulkuportti on aina pidettävä lukittuna. Jokaisen on pidettävä oma telakointipaikka ja sen välitön ympäristö siistinä. Ilkivallan estämiseksi suositellaan tikkaiden lukitsemista venetelineeseen. Talviasuminen veneessä on kielletty. Aidan yli kiipeäminen on kielletty.

Kesäaika
Mikäli traileri lukitaan kesäajaksi on telakkamestarille annettava avain, jotta traileria voidaan tarvittaessa siirtää.

Telakkamestarilla on oikeus antaa tästä ohjeesta tulkintoja ja täydentäviä ohjeita.

Helsingissä 3.5.2001
Päivitetty 24.1.05, 14.2.05, 2.5.05, 9.6.05, 19.10.07, 31.3.08 ja 2.12.13

JOHTOKUNTA
Copyright © Tahvonlahden Venekerho ry. Kaikki oikeudet pidätetään.