SATAMAOHJE

Tahvonlahden venesatamassa tulee noudattaa tätä ohjetta sekä niitä ohjeita ja määräyksiä, joita antavat satamakapteeni, vartija tai yhdistyksen johtokunnan siihen valtuuttama muu henkilö. Tämä ohjesääntö on soveltuvin osin voimassa myös Onaksen kerhosatamassa.

YLEISTÄ JA JÄRJESTYS

1.
Sataman portti on aina pidettävä lukittuna. Venepaikan haltija on vastuussa hänelle luovutetusta sataman avaimesta ja sen käytöstä.

2.
Venepaikkaa ei saa luovuttaa kolmannelle henkilölle, ei edes lyhyeksi aikaa.

3.
Satamaan ovat oikeutettuja pääsemään ilman johtokunnan erillistä lupaa vain venepaikan haltijat ja heidän seurassaan olevat henkilöt. Venepaikan haltija on vastuussa seurueestaan. Milloin veneessä yövytään on siitä ilmoitettava vartijalle.

4.
Venepaikan haltijan tulee kaikessa toimia hyvän veneilytavan mukaisesti. Häiritsevä juopottelu ja häiritsevän melun aiheuttaminen satamassa on kielletty. Asiattomat sekä hyvää järjestystä tai määräyksiä rikkoneet henkilöt voidaan poistaa satamasta.

VARTIOINTI

5.
Venepaikan haltija sitoutuu toimimaan yövartijana satamakapteenin määräämän vuorolistan mukaisesti. Vartiovuoron laiminlyönnistä peritään johtokunnan määräämä sakkomaksu. Vartiovuoron laiminlyönti viedään johtokunnan kokouksen käsiteltäväksi.

VENEEN KUNTO JA VAKUUTUS

6.
Yhdistys ei vastaa satamassa olevista veneistä vaan ne ovat veneen haltijan vastuulla. Veneen on oltava asianmukaisesti vakuutettu. Veneen on kunnoltaan ja varustukseltaan vastattava vähintään vastaavaan käyttöluokkaan katsastettua venettä. Katsastaminen on kuitenkin vapaaehtoista.

VENEEN OHJAILU JA KIINNITTÄMINEN

7.
Vene ei saa satama-alueella aiheuttaa vaaraa tai haittaa muille veneille. Sitä on ohjattava erityistä varovaisuutta noudattaen ja sellaisella vauhdilla ettei se nosta aallokkoa. Laiturissa olevalla veneellä on sen ulkolaidoilla oltava tarpeellinen määrä oikean kokoisia lepuuttajia. Vene on kiinnitettävä riittävän vahvoilla kiinnitysköysillä. Ainakin veneen laiturin puoleiset kiinnitysköydet on varustettava joustimin. Kiinnitysköysien vapaana olevaa osaa ei pidetä laiturilla vaan veneessä. Laituri ei ole tavaroiden säilytyspaikka.

8.
Mikäli veneen haltija laiminlyö annettujen määräysten noudattamista eikä kehotuksesta huolimatta varusta tai kiinnitä venettään asianmukaisesti tai se on muuten vaaraksi tai haitaksi voidaan se poistaa satamasta veneen haltijan kustannuksella.

9.
Vahingon sattuessa on veneen päällikön viipymättä ilmoitettava siitä vaurioituneen veneen tai muun laitteen omistajalle sekä satamakapteenille.

YMPÄRISTÖASIAT, PALAVAT NESTEET, AVOTULI JA SÄHKÖLAITTEET

10.
Satama-alueella on noudatettava virallisia ympäristönsuojeluohjeita. Palavien aineiden käytössä on noudatettava niistä annettuja virallisia määräyksiä. Avotulen teko on kielletty. Sähköpistorasioihin saa kytkeä vain virallisesti ulkokäyttöön hyväksyttyjä laitteita.

MUUTA

11.
Ammattimainen liikenne- ja välitystoiminta on satamassa kielletty.

12.
Jos vene on poissa satamasta useita vuorokausia suositellaan ilmoituksen merkitsemistä satamakirjaan.

13.
Satamakapteenin tai muun valtuutetun henkilön on merkittävä antamansa huomautukset ja erikoisluvat sekä määräämänsä toimenpiteet sivunumeroituun satamakirjaan.

14.
Satamakapteenin tai muun valtuutetun henkilön määräyksiin tai toimenpiteisiin tyytymätön voi saada asiansa käsiteltäväksi yhdistyksen johtokunnan kokouksessa, mikäli hän sitä kirjallisesti vaatii kahdeksan päivän kuluessa tapahtumasta.

Helsingissä 3.5.2001

Päivitetty 9.2.2005

 

JOHTOKUNTA

Copyright © Tahvonlahden Venekerho ry. Kaikki oikeudet pidätetään.